Kategorie
Jesteś tutaj:

REGULAMIN

powrót

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.b2b.paulasc.pl.

Sprzedającym   jest    Paula  s.c.   Marzenna   Dudkiewicz,  Sławomir   Dudkiewicz    spółka   cywilna   z   siedzibą    w   Łodzi   przy
ul. Demokratycznej 89/93, 93-430 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000646868, NIP 729-259-09-04, REGON 100119577. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane  osobowe  przetwarzane   są  w  celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego Paula s.c.. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym Paula s.c. plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Paula s.c., w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w  polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą Towarów realizowaną za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może kontaktować się ze Sprzedającym drogą listowną (na adres: Paula s.c. ul. Demokratyczna 89/93 93-430 Łódź) lub elektroniczną (na adres: paula@paulasc.pl).

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa Zamówienie w Sklepie Internetowym Paula s.c..

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego Paula s.c. w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca lub Sprzedający – podmiot dokonujący sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Paula s.c. na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego Paula s.c..

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym Paula s.c., której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego Paula s.c..

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.b2b.paulasc.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego Paula s.c., wyrażające w sposób jednoznaczny  wolę  zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób
i  koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

10. Rozporządzenie - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

12. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym Paula s.c..

13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego Paula s.c. a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

16. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta klienta.

17. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia wybranego przez Klienta Towaru.

18. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.b2b.paulasc.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Paula s.c. przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia staje się integralną częścią umowy.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż hurtową artykułów dekoracyjnych, świątecznych, florystycznych oraz sztucznych kwiatów. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet z wysyłką na terenie Polski.

4. Oferta sklepu jest skierowana wyłącznie do klientów hurtowych. Minimalna kwota zmówienia to 500 zł brutto. Wszelkie promocje dotyczą tylko i wyłącznie klientów hurtowych. Rabaty udzielane są indywidualnie w trakcie realizacji zamówienia.

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

7. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy sklepem Paula s.c. a klientami podlegają regulaminowi dostępnemu w serwisie www.b2b.paulasc.pl. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między sklepem Paula s.c. i klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub zostały wyraźnie określone w regulaminie. Ustne zobowiązania pracowników sklepu Paula s.c. wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez kierownika sklepu Paula s.c.

8. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

9. Wymogi techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego Paula s.c. obejmują także łącze internetowe o przepustowości minimum 512 kb/s oraz sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym Windows/MacOS/Linux i przeglądarką internetową w najnowszej wersji (zalecamy Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) z włączoną obsługą JavaScript oraz możliwością zapisu plików Cookies lub inny sprzęt elektroniczny z systemem operacyjnym Android lub iOS z przeglądarką internetową w najnowszej stabilnej wersji (zalecamy Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) z włączoną obsługą JavaScript oraz możliwością zapisu plików Cookies. Niezbędny jest również dostęp do poczty elektronicznej.

§ 3 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Rejestracja”, (3) potwierdzeniu przez Sprzedawcę utworzenia konta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, numeru NIP i REGON.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty    elektronicznej    na    adres: paula@paulasc.pl    lub    też    pisemnie    na    adres:
ul. Demokratyczna 89/93, 93-430 Łódź.

3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym Paula s.c.. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego Paula s.c. po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Paula s.c. lub drogą mailową. Zamówienia można składać całą dobę, przez cały rok.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym Paula s.c. zgodnie z § 3 pkt 3 Regulaminu oraz pod warunkiem, że wartość Zamówienia wynosi co najmniej 500 zł brutto.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego Paula s.c. jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich. Wiążącą ceną jest cena potwierdzona przez Sprzedawcę po złożeniu i skompletowaniu zamówienia. Podana wartość końcowa uwzględnia podatek VAT i koszty dostawy.

4. Rabaty są udzielane indywidualnie w zależności od wysokości zamówienia i częstotliwości składanych zamówień.

5. Zamówienie jest złożone skutecznie, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz Rejestracji, który zostanie zaakceptowany przez Sprzedającego, a następnie formularz Zamówienia i bezbłędnie poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Klient w trakcie procesu składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT lub paragonu. Zarówno faktura VAT, jak i paragon może zostać dołączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

8. W trakcie składania Zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w udostępnione dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych osobowych przez system Sklepu Internetowego Paula s.c. w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Sprzedający nie ma dostępu do hasła Klienta. Klient ma obowiązek chronienia hasła przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

11. Wraz z dokonywanymi zmianami strony internetowej sklep.paulasc.pl wszystkie uprzednio podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

12. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

§ 5 Płatność

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a) Wpłata na konto Sprzedawcy przed wysyłką. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz numeru zamówienia.

b) Możliwość dokonania wpłaty osobistej w hurtowni Paula s.c. przy ul. Demokratycznej 89/93 w Łodzi.

2. Kredyt kupiecki jest udzielany na podstawie historii zamównien i uregulowanych terminowo zobowiązań.

3. Warunkiem wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie dokonanej wpłaty na rachunek podany w emailu potwierdzającym dostępność towaru.

4. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz link umożliwiający monitorowanie statusu swojego zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówień i dostawa

1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpłynięcia. Termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania zamówienia lub zaksięgowania płatności.

2. Czas realizacji, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy, jest indywidualnie określony dla każdego Towaru dostępnego na stronie Sklepu internetowego Paula s.c.. Zamówienia na Towary standardowe realizowane są w czasie od 2 do 10 dni roboczych. Jeżeli Usługodawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał on zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

3. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta pod adresem Sprzedawcy realizowane jest niezwłocznie po jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta.

4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w § 4 pkt 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu doręczenia.

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka paletowa. Zamówienie zostaje przekazane dostawcy przez Sprzedającego w dni robocze. Dostawa produktu do klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest bezpłatna, przy czym minimalna wartość jednego Zamówienia wynosi 500 zł brutto.

6. W przypadku woli złożenia przez Klienta Zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z obsługa sklepu mailowo na adres: paula@paulasc.pl lub telefonicznie +42 640 31 35 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy Towarów objętych takim Zamówieniem.

7. O zmianie statusu zlecenia na "wysłane" klient zostanie automatycznie poinformowany e-mailem. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta lub ich osobisty odbiór przez klienta w siedzibie hurtowni.

8. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu. Niektóre towary, które mogą łatwo ulec uszkodzeniu w czasie transportu, nie są wysyłane przez kuriera. Należy je odebrać osobiście w hurtowni przy ul. Demokratycznej 89/93 w Łodzi, o tym czy w zamówieniu znajdują się takie elementy klient zostanie poinformowany drogą mailową, a następnie zostaną ustalone szczegóły odbioru towaru.

9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W razie zaistnienia któregokolwiek z wypadków Konsument powinien sporządzić notatkę ze zdarzenia (w razie uszkodzeń należy sporządzić protokół uszkodzeń) w obecności dostarczyciela oraz niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

10. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje   dotyczące   uszkodzeń  mechanicznych  Towaru  w  trakcie   transportu   będą   rozpatrywane   tylko
i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

11. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta  nie  będącego   konsumentem   korzyści
i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

§ 7 Pozostałe prawa i obowiązki

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 8 Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, przez co rozumie się m. in. doręczenie przesyłki na adres wskazany przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym Paula s.c., w zakładce Reklamacje. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wartość zwracanych Towarów.

Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wybrał odbiór osobisty, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Paula s.c. Marzenna, Sławomir Dudkiewicz ul. Demokratyczna 89/93 93-430 Łódź przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

8. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, którego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10 Rękojmia

1. Usługodawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne.

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży - chyba że Usługodawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru pokrywa Usługodawca.

4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch tygodni od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

5. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 11 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, realizacją Umowy Sprzedaży lub świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Paula s.c. Klient może kierować w formie pisemnej na adres: Paula s.c., Demokratyczna 89/93, 93- 430 Łódź, lub elektronicznie na adres: paula@paulasc.pl.

2. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

§ 12 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Sklep internetowy Paula s.c. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości stałego dostępu do systemu online, szybkość działania systemu, która zależna jest od niezależnej od www.b2bpaulasc.pl sieci szkieletowej oraz za błędy techniczne i elektroniczne powstałe w czasie dokonywania zakupów, na które sklep Paula s.c.l nie ma wpływu.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu Paula s.c..

2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Sklepu Paula s.c.. Klient zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji postanowień w/w regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu Paula s.c., znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawar stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu Paula s.c. bez zgody Usługodawcy.

Proszę czekać, trwa ładowanie...