Kategorie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

powrót

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności informuje o celach, podstawach i sposobach przetwarzania danych osobowych Klientów i Usługobiorców Sklepu Internetowego przez Paula s.c. Marzenna, Sławomir Dudkiewicz oraz o prawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych (dalej Paula s.c.).
2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, organizowanie, porządkowanie, przeglądanie, przechowywanie, wykorzystywanie, przesyłanie, adaptowanie lub modyfikowanie, usuwanie lub niszczenie.

§ 2 Zakres i cel zbieranych danych

1.  Administratorem    danych    osobowych    Klientów/Użytkowników    jest    Paula    s.c.    Marzenna,    Sławomir    Dudkiewicz
ul. Demokratyczna 89/93 93-430 Łódź, NIP: 7292590904, REGON 100119577, adres email: paula@paulasc.pl.

2. Przetwarzaniu podlegają:
a. dane osobowe przekazane w procesie rejestracji
b. dane przekazywane na skutek kontaktu z Paula s.c. (wiadomość przesłana przez Klienta/Usługobiorcę adres e-mail lub na adres siedziby Paula s.c.),
c. dane osobowe zebrane przez Paula s.c. podczas korzystania ze Sklepu Internetowego tj. w szczególności dane odnośnie czasu i częstotliwości logowania na Konto, rodzaju przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło logowanie,
d. dane osobowe zebrane przez Paula s.c. za pomocą plików Cookie i innych podobnych technologii, tj. w szczególności Google Analytics.

3. Dane Osobowe    przetwarzane    są    przez   Administratora   w    sklepie   internetowym    w    celu   umożliwienia   korzystania
z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania ze sklepu internetowego, tj. w celu:
a) rejestracji w sklepie internetowym;
b) zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności składania i realizacji zamówienia;
c) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
d) wypełniania zobowiązań, w szczególności reklamacyjnych, dotyczących zawartych w sklepie internetowym lub za pośrednictwem sklepu internetowego umów oraz funkcjonowania sklepu internetowego;
e) przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
f) w celu publikacji treści.

4. W celu:
a) Rejestracji w sklepie internetowym – przetwarzane są następujące dane: nazwa firmy, adres siedziby firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu, adres IP, pliki cookies;
b) zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności składania i realizacji zamówienia – przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, imię i nazwisko oraz adres odbiorcy zamówienia, adres e-mail, nr rezerwacji, numer telefonu adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Administratora w sklepie internetowym lub w trakcie kontaktu z Klientem;
c) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego.
d) wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w sklepie internetowym umów oraz funkcjonowania sklepu internetowego – przetwarzane są następujące dane osobowe – imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, e-mail, telefon, adres nadawcy/odbiorcy reklamacji, adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;
e) przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, siedziby firmy, NIP firmy, e-mail, telefon, adres IP, pliki cookies, numer zamówienia;

f) w celu publikacji treści przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, nip firmy, adres e-mail, numer telefonu.

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji Konta i następczego utrzymania Konta, w tym historii transakcji,  realizacji  transakcji,   w    celu   realizacji   uzasadnionego   interesu   Paula   s.c., tj.   budowania   wizerunku   Paula   s.c.   przez    kontakt
z Klientem/Usługobiorcą (zapytania dotyczące oferowanych Produktów, funkcjonowania Sklepu Internetowego, czy zgłoszenia problemu technicznego) oraz możliwości wykazania prawidłowości realizacji transakcji.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. zgoda Klienta/Usługobiorcy w zakresie: rejestracji i następczego utrzymania Konta, w tym historii transakcji, działań marketingowych, przesyłania ofert handlowych, wykorzystania plików Cookies i innych narzędzi analitycznych,
b. realizacja umowy w zakresie sprzedaży Produktów i odpowiedzi na zapytania ofertowe,
c. uzasadniony interes Paula s.c. w zakresie: budowania wizerunku Paula s.c. poprzez kontakt z Użytkownikiem, wykazania prawidłowości realizacji transakcji,
d. przepis prawa w zakresie dokonywania rozliczeń księgowych i podatkowych, a nadto podstawą realizacji przetwarzania danych osobowych może być: realizacja prawnego obowiązku nałożonego na Paula s.c. tj. w szczególności przekazania danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu
właściwym organom państwowym, w tym organom ścigania i skarbowo-podatkowym.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a. do momentu odwołania zgody na: utrzymywanie Konta, przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, przesyłania ofert handlowych,
b. realizacji transakcji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z transakcji,
c. do wyczerpania zapytania Użytkownika kierowanego do Paula s.c. w sposób kompleksowy,
d. do momentu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Paula s.c., w szczególności wyczerpania zapytań właściwych organów państwowych, w tym organów ścigania i skarbowo-podatkowych.

8. Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: firmy kurierskie, podmioty oferujące narzędzia komunikacji elektronicznej, podmioty oferujące narzędzia marketingowe, podmioty wspierające w zakresie teleinformatycznym, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi pomocy prawnej.
9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  w   przypadku   braku  ich   podania  nie   będzie  możliwa  rejestracja
i utrzymanie Konta, realizacja transakcji, przesyłanie informacji marketingowych i ofert handlowych, kontakt zwrotny Paula s.c.
w przypadku wystosowania zapytania.

§ 3 Prawa klientów/usługobiorców związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Klient/Usługobiorca ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jego zgoda, Klient/ Usługobiorca może w każdej chwili odwołać zgodę, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
3. W przypadku naruszenia danych osobowych, Klient/ Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
4. Żądanie skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1-2 powyżej Klient/ Usługobiorca przesyła na skrzynkę mailową: paula@paulasc.pl.

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych jest prowadzone zgodnie z zasadami adekwatności, celowości i minimalizmu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i Kont w tym do podnoszenia ich funkcjonalności, prawidłowego wykonania umowy zawieranej pomiędzy Klientem/ Usługobiorcą oraz w celu należytego zabezpieczenia praw i interesów obu stron.
2. Paula s.c. dokłada najwyższej staranności, by przetwarzane dane były merytorycznie poprawnie i aktualne. Merytoryczna poprawność i aktualność danych zależy w dużej mierze od Klientów/Użytkowników. Użytkownicy niezwłocznie poinformują Paula s.c. o wszelkich zmianach dotyczących ich danych.
3. Przetwarzanie danych odbywa się z najwyższą starannością dla zachowania ich bezpieczeństwa, przy zachowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii oraz możliwością podjęcia przez osoby trzecie działań niezgodnych z prawem i naruszających interesy Klientów/ Usługobiorców, zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i integralności danych nie jest możliwe. Klienci/ Usługobiorcy są świadomi tego ryzyka i akceptują je.
4. Dane osobowe nie są przetwarzane są w sposób automatyczny.

§ 5 Pliki cookies

1. Paula s.c. wykorzystuje plik Cookies.
2. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Klientów/ Usługobiorców przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, a także optymalizacji strony internetowej. Ponadto pliki Cookies stosuje się w celu tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk, dzięki którym można sprawdzić w jaki sposób Klient/Usługobiorca korzysta ze strony internetowej, co daje możliwość ulepszenia zawartości i struktury Sklepu Internetowego, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta/ Usługobiorcy.
4. Oprogramowanie  służące   do   przeglądania   stron   internetowych   domyślnie    dopuszcza  umieszczanie   plików   Cookies
na  urządzeniu  końcowym.  Ustawienia  te   mogą  zostać  zmienione  tak,  aby blokować automatyczną  obsługę  plików Cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
5. Z uwzględnieniem czasu ich przechowywania na urządzeniu Klienta/ Usługobiorcy wyróżnia się:

a. Pliki Cookies tymczasowe – tzw. first part cookie, umieszczane na czas korzystania z przeglądarki – sesji, są wykasowywane po jej zamknięciu,
b. Pliki Cookies zewnętrzne – tzw. third part cookie, umieszczane przez zewnętrzne podmioty, których koponenty strony zostały wywołane przez stronę.
6. Dane zbierane są przy użyciu plików Cookies wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz . Dane są zaszyfrowane tak, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
7. Plikami Cookies można zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej.

§ 6 Zmiana polityki bezpieczeństwa danych

1. Paula s.c. ma prawo do zmiany Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian nastąpi przy dołożeniu najwyższej staranności dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych przez Paula s.c. zagrożeń bezpieczeństwa danych.
2. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie przekazana Użytkownikowi przy pierwszym logowaniu po zmianie Polityki prywatności w formie komunikatu.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmienioną Polityką Prywatności. Akceptacja zmienionej Polityki Prywatności jest warunkiem dalszego używania Konta w Sklepie Internetowym.

§ 7 Zakres i cel zbieranych danych

1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w sklepie internetowym w celu umożliwienia korzystania
z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania ze sklepu internetowego, tj. w celu:
a) rejestracji w sklepie internetowym;
b) zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności składania i realizacji zamówienia;
c) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
d) wypełniania zobowiązań, w szczególności reklamacyjnych, dotyczących zawartych w sklepie internetowym lub za pośrednictwem sklepu internetowego umów oraz funkcjonowania sklepu internetowego;
e) przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
f) w celu publikacji treści.
2. W celu:
a) Rejestracji w sklepie internetowym – przetwarzane są następujące dane: nazwa firmy, adres siedziby firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu, adres IP, pliki cookies;
b) zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności składania i realizacji zamówienia – przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, imię i nazwisko oraz adres odbiorcy zamówienia, adres e-mail, nr rezerwacji, numer telefonu adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Administratora w sklepie internetowym lub w trakcie kontaktu z Klientem;
c) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego.
d) wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w sklepie internetowym umów oraz funkcjonowania sklepu internetowego – przetwarzane są następujące dane osobowe – imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, e-mail, telefon, adres nadawcy/odbiorcy reklamacji, adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;
e) przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, siedziby firmy, NIP firmy, e- mail, telefon, adres IP, pliki cookies, numer zamówienia;
f) w celu publikacji treści przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, nip firmy, adres e-mail, numer telefonu.

§ 8 Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
a) zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą, na ich przetwarzanie;
b) niezbędność do wykonania umów zawieranych w sklepie internetowym, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu internetowego, przy czym ta podstawa przetwarzania danych osobowych nie dotyczy dzieci.

§ 9 Okres przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe zbierane w sklepie internetowym będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności  podatku związany   z   umową zawartą
 w  sklepie internetowym lub  za  pośrednictwem sklepu internetowego. W   pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane   tak   długo, jak istnieć  będzie  podstawa prawna   ich   przetwarzania chyba,
że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

§ 10 Dobrowolność podania Danych Osobowych

1. Podanie Danych Osobowych w sklepie internetowym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w §2 pkt. 1 powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych w sklepie internetowym, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w §2 pkt. 2 powyżej.
2. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
3. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 11 Profilowanie Danych Osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane  do  czego wykorzystywane  są  informacje
o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Administratora (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

§ 12 Istotne techniki marketingowe

1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.
2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie. Może to dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane  do  jego  śledzenia,  jednak
w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
3. Administrator stosuje piksel Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

§ 13 Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki  cookies  (tzw. „ciasteczka”)   stanowią   dane   informatyczne,   w   szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu internetowego.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) utrzymanie sesji użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu internetowego.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem Sklepu internetowego podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc.& z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Instagram (Instagram Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: (Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera). Urządzenia mobilne: (Android, Safari (iOS), Windows Phone)

§ 14 Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Administrator oświadcza,  że powierza  przetwarzanie danych  osobowych,  na   podstawie pisemnej  umowy  zawartej zgodnie
z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania sklepem internetowym, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
3. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Administratora  lub   bezpośrednio   Klienta usługi  w  zakresie  niezbędnym  do  korzystania  ze  sklepu,  w  tym  realizacji   umów,
w szczególności zamówień, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w sklepie internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone  w szczególności dostawcom produktów, bankom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

§ 15 Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

1. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
2. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
b. stosuje środki zapewniające:
i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
ii) zdolność  do  szybkiego  przywrócenia  dostępności  danych  osobowych   i   dostępu  do  nich  w  razie   incydentu   fizycznego
lub technicznego;
iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
c. stosuje środki zabezpieczenia danych osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Administratora.
5. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej danych osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni roboczych, przekazuje taką prośbę Administratorowi.
6. Przetwarzający nie powinien przetwarzać danych osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać danych osobowych osobom trzecim.
7. Przetwarzający jest  odpowiedzialny  wobec  osoby, której dane  osobowe  dotyczą  za  szkody,  które  osoba ta  może  ponieść
w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

§16 Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

1. Każdy Klient ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, prawo  ich  sprostowania,  usunięcia oraz prawo  żądania  ograniczania  przetwarzania.
b. wnieść  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  cofnąć  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych w jednym
lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich danych osobowych.
2. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać e-mail na adres: luk.hurtownia@gmail.com wpisując w tytule słowo „rezygnacja”
lub „cofnięcie zgody” lub zadzwonić pod numer telefonu 0048 512 095 905 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody, lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Administratora: Hurt Import Export Maciej Przywarski, Rzgów 95-030, Pabianicka 66, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
4. Jeżeli Klient umieszcza w sklepie internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich  imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
5. Klient uprawniony jest do korzystania z danych osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w sklepie internetowym wyłącznie w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie ze sklepu internetowego.
6. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.

§ 17 Zabezpieczenie Danych Osobowych

1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom  wysoki  poziom  bezpieczeństwa  w  zakresie  korzystania
ze sklepu i w tym celu:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
b. stosuje środki zapewniające:
i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
ii) zdolność   do   szybkiego  przywrócenia  dostępności  Danych  Osobowych  i  dostępu  do  nich  w  razie   incydentu  fizycznego
lub technicznego;
iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: luk.hurtownia@gmail.com.

§ 18 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.
2. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących zgodnie z Regulaminem sklepu oraz przepisami prawa.

Proszę czekać, trwa ładowanie...